ช่างเชื่อม

 

 

 

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ

Welders and Flamecutters

 นิยามอาชีพ

เชื่อมและตัดชิ้นส่วนโลหะด้วยเปลวก๊าซ หรืออาร์กไฟฟ้า สารประกอบ    เทอร์มิค หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ใช้เครื่องเชื่อมแบบต้านทาน  ใช้หัวเชื่อมก๊าซเพื่อทำและแนวเชื่อมตะกั่วของท่อ พื้นและเครื่องใช้ที่ทำจากตะกั่ว เชื่อมต่อโลหะด้วยการบัดกรี ตัดโลหะโดยใช้เปลวก๊าซ หรืออาร์ก ไฟฟ้า เชื่อมโลหะด้วยบัดกรีมือ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล  ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

 ลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ  งานโครงสร้างโลหะ  งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ   เครื่องจักร   ในการแปรรูป  ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม   การตกแต่งผิวสำเร็จ   การตรวจสอบ และการควบคุมการผลิต

งานระดับช่างฝีมือ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ  เขียนแบบเครื่องกล

แบบแผ่นคลี่การผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และโลหะรูปพรรณโดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูป  ขึ้นรูปโลหะ  การประกอบตกแต่งผิวสำเร็จ  งานติดตั้งประกอบ   และเชื่อมระบบท่อ งานติดตั้ง  ประกอบและเชื่อมโครงสร้าง

งานระดับช่างเทคนิค ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยวิศวกรโดยทำงานภายใต้ การแนะนำและควบคุมของวิศวกร เป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง  งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ งานระบบท่อ งานโครงสร้างงานเชื่อมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  เครื่องมือกล งานตรวจสอบทดสอบวัสดุในทางวิศวกรรมงานตรวจสอบทดสอบงานเชื่อม  ทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย

ช่างเชื่อมโลหะจำแนกประเภท และลักษณะของงานที่ทำตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ ดังนี้

 ช่างเชื่อมด้วยก๊าซ (Welder, gas)

 1. เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟจากก๊าซออกซิอะเซทิลีน หรือก๊าซ  ชนิดอื่นๆ
 2. วางชิ้นส่วนโลหะและหนีบรัดให้อยู่กับที่ต่อหัวท่อ  เชื่อมเข้ากับภาชนะใส่ก๊าซแล้วปิดวาล์วจุดไฟที่หัวท่อเชื่อมแล้วปรับเปลวไฟ   โดยกำหนดการปล่อยก๊าซให้สม่ำเสมอ
 3. ทำให้ชิ้นส่วนโลหะร้อนจนกระทั่งโลหะเริ่มละลาย แล้วใช้โลหะหลอมเหลวจากแท่นเชื่อมหลอมเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
 4. ใช้วัตถุผสานเท่าที่จำเป็น
 5.  ทำความสะอาดแล้วทำชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้วให้เรียบ
 6. อาจทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนก่อนการเชื่อม และเชื่อมตามรูปแบบ หรือตามรายละเอียดอื่นๆ

 ช่างเชื่อมด้วยไฟฟ้า(มือ) (Welder  electrical, hand)

 1. เชื่อมชิ้นส่วนโลหะด้วยอุปกรณ์เชื่อมที่ใช้มือ ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมจะได้รับความร้อนจากกระแสไฟฟ้า
 2. เลือกโลหะเชื่อมและสอดเข้ากับเครื่องยึด ต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า หรือหม้อแปลงเข้ากับโลหะเชื่อมและชิ้นส่วนที่ต้องการเชื่อมกด   สวิตซ์เครื่องส่งกระแสไฟฟ้า  เอาโลหะเชื่อมจี้ตรงชิ้นส่วนที่ต้องการ   เชื่อมแล้วยกขึ้นให้มีระยะห่างจากชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้เกิดประกายไฟ
 3. นำโลหะเชื่อมลากลงมาตามแนวที่จะเชื่อมเพื่อหลอมเชื่อมชิ้นส่วนให้ ติดกันและควบคุมกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามความต้องการ
 4. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้ว และทำรอยเชื่อมให้เรียบ
 5. อาจทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนก่อนการเชื่อม  และเชื่อมตามรูปแบบหรือตามรายละเอียดอื่นๆ 

ช่างเชื่อมด้วยก๊าซและไฟฟ้า ทั่วไป (Welder, gas and electric general)

 1. เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟของก๊าซออกซิอะเซทิลีน หรือเปลวไฟของก๊าซชนิดอื่นหรือ
 2. เชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า
 3. ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเช่นเดียวกันกับช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ และช่างเชื่อมด้วยไฟฟ้า
 4. อาจตัดโลหะด้วยก๊าซออกซิอะเซทิลีนหรือด้วยเปลวไฟจากก๊าซชนิดอื่น

สภาพการจ้างงาน

 ช่างเชื่อมโลหะ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคราชการ   รัฐวิสาหกิจ   เช่น กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปา หรือหน่วยงานในองค์กรเอกชนอื่นๆ ในสถานประกอบกิจการเช่น  โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  หรือประกอบอาชีพอิสระ  เช่น รับเหมาสร้างโครงสร้างโลหะงานผลิตภัณฑ์โลหะงานระบบท่อได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาช่างเชื่อมโลหะที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ 5,000-5,500บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญงาน  นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส  ค่าล่วงเวลา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น

 สภาพการทำงาน

         ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้  ทำงานทั้งใน และนอกสถานที่ทำงานในการประกอบและติดต่ออุปกรณ์ที่ต้องจ่อเชื่อมหรือประสานท่อ  ทำการตรวจซ่อม และบริการการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมสภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน  เสียง  กลิ่นของสารเคมี  ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพัง ต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องจากการทำงานโดยเฉพาะ ”ตา”  จึงจำเป็นต้องสวมแว่นตาในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประกายไฟ  หรือเศษโลหะเข้าตา บางครั้งต้องทำงานเกินเวลาอาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่กำหนด

 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการอบรมกลุ่มงานอาชีพ    ช่างเชื่อม และโลหะแผ่นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน         และสวัสดิการสังคม  มีความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือ          ช่างชั้น 3 หรือสำเร็จการ ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

 1. มีร่างกายแข็งแรง อดทน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ
 2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
 3. มีความละเอียด ประณีต
 4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. มีความเชื่อมั่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ คือ : 

สำหรับระดับช่างฝีมือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสาขาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อม และโลหะแผ่นจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราช-มงคลหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เข้ารับการอบรมหลักสูตรในกลุ่มอาชีพช่างเชื่อมและโลหะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดให้มีหลักสูตร ดังนี้

ช่างเชื่อมไฟฟ้า   ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัด ระยะเวลา  4   เดือน  และฝึกในสถานประกอบการ ระยะเวลา  2 เดือน   สำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3

ช่างเชื่อมแก๊ส   ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน สำเร็จการ อบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3

ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น  ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 6 เดือน และฝึกในสถานประกอบการระยะเวลา 2  เดือนสำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3

 ช่างเชื่อม TIG   ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 1 เดือน สำเร็จการ อบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่างๆ  เช่น  เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้

ช่างเชื่อม MIG/MAG   ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนา    ฝีมือแรงงานจังหวัดระยะเวลา 3  เดือน  และฝึกในสถานประกอบการระยะเวลา 1  เดือน สำเร็จการอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้

สำหรับระดับช่างเทคนิค  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสาขาวิชาช่างท่อและประสาน  สาขาวิชาช่างโลหะจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 โอกาสในการมีงานทำ

        แนวโน้มของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมก่อสร้างรถยนต์  เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟู ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามส่งเสริมการผลิต หรือประกอบรถยนต์ในประเทศมากขึ้น จากแนวโน้มยอดการขายรถยนต์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีอัตรายอดการขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ดังนั้นในฐานะลูกจ้างของอุตสาหกรรมเหล่านี้ โอกาสการมีงานทำ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ด้วย หรือทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องเย็น สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นต้องพัฒนาฝีมือ และความชำนาญจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าและอาจหันมาประกอบอาชีพรับทำเหล็กดัด สำหรับรั้วประตู หน้าต่าง ตลอดจนงานเฟอร์นิเจอร์ หรืองานศิลปกรรมและควรประดิษฐ์คิดค้นสินค้าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

         ผู้ประกอบอาชีพนี้ถ้ามีความสามารถในการทำงานและมีประสบการณ์จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ทำงานอยู่จนถึงระดับหัวหน้างาน   สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและความก้าวหน้าในอาชีพสามารถศึกษาต่อได้โดย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2 ปี  ประเภทวิชาช่าง   อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาช่างท่อและประสาน หรือสาขาวิชาช่างโลหะ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล              หรือสาขาวิชาช่างท่อและประสาน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4 ปี  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล          นอกจากนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิตเชื่อมและประสาน คณะครุศาสตร์    อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกทั้งสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องอีก 3 -3½ ปี   ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการจัดการ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ½  –  3  ปี  ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการเชื่อมประกอบ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ต่อเนื่องอีก 2 – 3 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

    ช่างโลหะ ช่างเครื่องกล

 แหล่งข้อมูลอื่นๆ

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 &&&&

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s